Головна » 2015 » Серпень » 10 » Звіт керівника за 2014-2015 н.р.
15:58
Звіт керівника за 2014-2015 н.р.

Протокол

загальних зборів трудового колективу,

батьківського комітету та ради ДНЗ №7 «Яблунька»

 

 від 07 серпня 2015 року                              Голова – Дяченко Н.М.

                                                                        Секретар – Харченко М.Є.                                 

                                                                        Присутні : 12 чол.

                                                                       

                                                          Порядок  денний:

 

 1. Звіт завідувача ДНЗ №7 «Яблунька» Пирогової О.В.  про роботу у 2014 -2015 навчальному році.
 2. Обговорення та оцінка діяльності завідувіача.

 

І. СЛУХАЛИ:   Завідувача ДНЗ №7 «Яблунька» Пирогову Оксану Вікторівну зі звітом про проведену роботу у 2014-2015 навчальному році.

        Напочатку свого виступу Оксана Вікторівна проінформувала присутніх про те, що відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 р. № 55, щорічно після завершення навчального року    (червень-серпень) керівники навчальних закладів звітують перед педагогічними колективами, батьківськими комітетами, радами та піклувальними радами навчальних закладів про виконану роботу за навчальний рік,  а порядок звітування керівників навчальних закладів визначено примірним положенням про порядок звітування керівників перед педколективом та громадськістю, затвердженим наказом МОН України від 23.03.2005 р. №178.  Далі Пирогова О.В. вказала основні завдання щорічного звітування: забезпечення прозорості, відкритості та демократичності управління навчальним закладом , а також стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівниками ДНЗ відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом; отже закликала присутніх бути активними на зборах, висловлювати свої думки стосовно даної теми. Завідувач відмітила, що звітування дає змогу проаналізувати та узагальнити результати роботи за підсумками навчального року, визначити досягнення та недоліки діяльності навчального закладу та вжити заходів, необхідних для поліпшення роботи ДНЗ у майбутньому.

        Пирогова О.В. зазначила, що протягом навчального року намагалася активно працювати за всіма напрямками своєї діяльності , особлива увага приділялася створенню у навчальному закладі належних умов для забезпечення якісної освіти. Вона наголосила про персональний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у ДНЗ та зауважила, що в ДНЗ систематично під її контролем знаходиться  навчально-виховна   робота з дітьми. ДНЗ № 7 загального розвитку«Яблунька» знаходиться за адресою: вул. Довге Озеро, 94/2, з березня 2012 року у закладі функціонує 2 різновікові групи: молодшо-середня «Малинка» та середньо-старша «Калинка», в яких виховується 45 дітей. Режим роботи ДНЗ № 7: п’ятиденний з 7.00. до 19.00, гр. «Малинка» з 10,5 год. перебуванням дітей працює з 7.00 до 17.30, гр. «Калинка» - з 12 год. перебуванням дітей, працює з 7.00 до 19.00.  Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище. У порівнянні з минулими трьома роками кількість дітей по мережі збільшилося.

         Завідувачка повідомила, що в ДНЗ вживаються  заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку, - так перед початком навчального року проводиться облік дітей дошкільного віку по закріпленим за  ДНЗ №7 мікрорайонам із зазначенням форми здобуття освіти дітьми 5-річного віку – усі діти відвідують дошкільний навчальний заклад.

Методична, організаційно-педагогічна робота

           Оксана Вікторівна ознайомила присутніх зі змістом методичної роботи  в дошкільному  закладі  протягом  2014-2015 навчального року, яка базувалась на відповідних державних нормативно-правових документах, виконанні педагогами вимог нової програми розвитку дитини дошкільного  віку «Українське дошкілля», спрямовувалась на вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, дослідження інноваційних педтехнологій та їх творче впровадження, використання досягнень передового педагогічного досвіду, власне надбання та ознайомлення з досвідом роботи вихователів міста , підвищення фахового рівня педагогів ДНЗ, надання дієвої компетентної допомоги, активізацію розумової і творчої діяльності педагогів, створення умов для впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес,  пошуки нових, ефективних форм і методів роботи з дітьми,  оновлення навчально-виховного процесу .  

         Організація методичної роботи в закладі здійснювалась на основі річного плану роботи ДНЗ, наказу по ДНЗ №7 від 08.09.2015 року № 35 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками ДНЗ у 2014-2015 навчальному році». Система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі базувалася таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

 У 2014-2015 н. р. методична робота в закладі була сконцентрована навколо пріоритетних завдань педагогічного колективу: Продовжувати роботу по вихованню у дітей екологічної культури шляхом використання природознавчих народних традицій. Формування національної свідомості та патріотизму дітей в різних сферах діяльності програми розвитку дитини «Українське дошкілля». Поглиблення роботи з громадянського виховання.

Протягом навчального року педколектив закладу створював умови для забезпечення гармонійного та всебічного розвитку дошкільників на основі удосконалення ігрового розвивального життєвого простору в ДНЗ, сприятливого для закладання основ компетентності, соціальної, емоційної зрілості, розвитку зачатків активної за формою та моральної за змістом позиції. Педагоги колективу працювали над завданнями перспективності і наступності у роботі ДНЗ та початкової ланки загальноосвітнього навчального закладу, батьківської громадськості з метою забезпечення психологічної, мотиваційної та інтелектуальної готовності дітей до навчання в школі.

       Протягом 2014-2015 н.року продовжувалась  робота  створенням  належних  умов  для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі: поповнювалась  інформаційно-методична база ДНЗ навчально-методичнми та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах відповідно Базової програми розвитку дитини  ( як-от: навчально-методичний посібник  «Вчимося розповідати. Складання розповідей  за серіями сюжетних картин на основі літературних творів» А.Богуш та Н.Гавриш та ін.) , ефективно використовувались педагогами методичний фонд літератури, аудіо- та відеоматеріалів.   Ефективно забезпечувалась діяльність наступних форм методичної роботи:

-    Педагогічні ради.

 • Педагогічні читання.
 • Семінар-практикум .
 • Методичні консультації.
 • Взаємовідвідування.
 • Консультування.
 • Самоосвіта. Співбесіди.

         Згідно річного плану  роботи  щотижнево проводилися педагогічні/методичні години (щосереди).

Діяльність дошкільного  навчального  закладу  здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» та інших нормативно-правових актів. Зміст освітньої роботи в ДНЗ в 2014/2015 навчальному році  відповідав основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Реалізацію Базового компонента  дошкільної освіти забезпечували освітні програми та навчально-методична література, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, а саме комплексні освітні програми: «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку  (авт. кол.: Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.) та «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. кол.: Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.) та парціальна освітня програма: «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.).

Ефективність освітнього процесу в ДНЗ була досягнена шляхом  забезпечення якісного навчально-методичного супроводу програм. Це навчально-методичні, методичні посібники, рекомендації для педагогів та батьків; навчальні посібники, енциклопедії, хрестоматійні збірки, робочі зошити, альбоми для спільної роботи дорослого з дітьми. Зазначені види навчальної літератури, варіативно об’єднані автором або самим педагогом у навчально-методичні комплекти, сприяють  налагодженню тісної психолого-педагогічної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу та реалізації інтегрованого підходу до формування   різнобічно розвиненої особистості  дошкільника. Тому педагоги ДНЗ №7 «Яблунька» використовували в освітній роботі з дітьми комплекти навчальної літератури (односпрямованих, різноспрямованих, тематичних, комбінованих), які відповідають вимогам освітнього стандарту та орієнтовані на виконання завдань чинних програм. (Педагоги ДНЗ №7 керувалися інформацією про наявне програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти, що міститься в Переліку навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році.)

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічний колектив ДНЗ №7 «Яблунька»  спрямовував  свою  діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з 3-річного віку  дитини і  завершуючи її вступом до школи. При цьому особливу увагу приділяли  таким пріоритетним напрямам освітньої роботи: забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.  

 Просвітницька робота з сім’ями вихованців  проводилась у різних формах співпраці з ними (батьківські збори, семінари, бесіди, «дні відкритих дверей», перегляд фрагментів освітньої роботи, інформаційні стенди, тематичні папки-пересувки, газети дитячого садка, «скриньки запитань та звернень», школи  турботливих мам і татусів, електронні бібліотеки, онлайн-консультації, тощо) і  передбачала ознайомлення батьків із віковими особливостями психолого-фізіологічного розвитку дітей та специфікою освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі.  Робота ДНЗ  в усій різноплановості висвітлюється на сайті ДНЗ.

Якість освіти значною мірою  залежить від забезпечення наступності між суміжними освітніми ланками. Так в центрі уваги педагогічного колективу дошкільного навчального закладу  перебуває забезпечення формування у кожної дитини перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та створення передумов для її безболісної адаптації до нового соціального середовища.  З цією метою в ДНЗ налагоджене тісне співробітництво з вчителями початкових класів  за трьома напрямами:

- інформаційно-просвітницьким (ознайомлення із завданнями здійснення наступності в роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, спрямованій на формування духовно розвиненої, патріотично налаштованої та працелюбної особистості);

- методичним (ознайомлення зі змістом, формами та методами  освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах і початковій школі);

- практичним (організація виховних заходів за участю старших дошкільників та молодших школярів).

      Дошкільний заклад забезпечено комп'ютерною технікою, підключено до мережі інтернет та зареєстровано у програмовому комплексі «Курс сайт ДНЗ», «Курс Дошкілля», «Енергомоніторинг», сайт ДНЗ ,які веде завідувач особисто,  щомісячно проводиться оновлення змісту сайту, поповнюються матеріали . Завідувач особисто  займається  створенням відеофільмів, презентацій, фотографуванням . За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищувати рівень педагогічної майстерності, технічних вмінь. Але поряд з цим є ряд недоліків, які виявлені в результаті проведеного самоаналізу: вихователі не запроваджують в свої роботі інформаційно-комунікаційні технології, не розроблені заходи з навчання та запровадження інформаційно-комунікативних технологій.

             В грудні 2014 року ДНЗ брав участь у конкурсі «Пісенька року - 2014», в якому здобули перемогу, представивши пісенно-хореографічну патріотичну  композицію «Почапський батальон», автором, режисером-постановником, хореографом  номеру є власне завідувач.

             В січні 2015 року  на базі  ДНЗ №7 було проведено методоб'єднання  для музичних керівників  ДНЗ міста на тему «Народознавство у роботі муз керівника. Духовний розвиток дитини засобами народного мистецтва», де педагоги разом з дітьми показали  фольклорне свято-дійство «Вечори на хуторі поблизу Почапців», яке пройшло на високому рівні. Справжню майстерність,  професіоналізм та злагодженість у роботі проявили  педагогічні працівники ДНЗ у роботі з дітьми .

            Протягом навчального року продовжував своє функціонування Консультативний центр  для батьків і дітей, які виховуються в умовах сім'ї «Освічена родина – щаслива дитина» та  згідно графіка та плану роботи пункту успішно проводились відповідні заходи.

             З метою розвитку творчої активності, морального та стимулювання творчих педагогічних працівників у 2014-2015 н.р. у березні 2015 року проведений  конкурс  на кращий конспект заняття з патріотичного виховання дітей.

            На педагогічних радах розглядалися наступні питання : Сучасні підходи до патріотичного виховання дошкільнят ( січень 2015)  , «Підготовка дітей до школи: наступність, перспективність, програма розвитку дітей старшого дошкільного віку « Впевнений старт» (круглий стіл) ( травень ). Прийняті рішення педагогічних рад були спрямовані на удосконалення навчально-виховного процесу. Педагогами було поповнено методкабінет  посібниками, атрибутами, матеріалом для занять з даної теми.

          Згідно з графіком курсової перепідготовки на 2015 рік  пройшла курсову перепідготовку  ( підвищення кваліфікації при ПОІППО)  вихователь  Дяченко Н.М. за дистанційною формою навчання.

         Протягом навчального року значну увагу приділяли педпрацівники формуванню навичок здорового способу життя у дітей та батьків, зібрано та систематизовано комплекс оздоровчих заходів.

          Протягом року педагогічні працівники ДНЗ брали активну участь у методичних заходах міста,  як-от: педагогічна конференція «Програма Українське довкілля в роботі ДНЗ міста», семінар-практикум завідувачів та вихователів-методистів ( 26.02.2015 року) «Розвитку пізнавальних здібностей дошкільників засобами художньої літератури», у березні 2015року методоб єднання вихователів ДНЗ «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами театрального мистецтва», семінар-практикум керівників ДНЗ «Екологія дитинства: полілог науково-педагогічних підходів», який відбувся 13 травня 2015 року на базі НВК «Гелікон»,  у травні 2014 року – на традиційний ярмарок педтехнологій «Творчі сходинки освітян міста» представлені роботи з досвіду вихователів Н.М. Дяченко «Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну», Ксьонз О.М. «Ми – майбутнє України», які відображають актуальні проблеми розвитку, навчання та виховання дітей. За результатами проведеного міського ярмарку педтехнологій  представлена до нагородження грамотою відділу освіти  Дяченко Н.М.  –  автора однієї з кращих розробок, які були подані на ярмарок.  

       Колектив педпрацівників ДНЗ №7 постійно співпрацює з міським Будинком культури та разом з дітьми та батьками бере участь у різних заходах, в цьому році –співучасть у організації та проведенні Новорічного ранку для дітей мікрорайону, де працівники ДНЗ виконували різні ролі, на 8 Березня – підготовлений номер з дітьми  для виступу на сцені , також участь  у мітингу, присвяченому Дню 9 Травня. 30 квітня 2015 року на відкритті дитячого майданчика мікрорайону було підготовлено виступ дітей національно-патріотичної спрямованості. У травні завідувачем був підготовлений стенд з фотокопіями портретів учасників Світової війни, жителів м. Миргорода для міської виставки, присвяченої Дню Пам яті війни 1939-1945 років « Пам ятаємо - перемагаємо»  . Педагогічні працівники постійно беруть участь у методичних об єднаннях  дошкільних закладів міста, обговорюють нагальні проблеми дошкільної освіти .

      Отже, через ефективно організовану систему методичної роботи протягом навчального року відбувалося удосконалення навчально-виховного процесу та підвищення професійного рівня кожного вихователя.  Організація методичної роботи з педкадрами відзначена відділом освіти як ефективна у наказі «Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами  у 2014-2015 н.р» № 295 від 22.06.2015 року.

       У той же час є низка проблемних невирішених питань методичної роботи в закладі, а саме:

недостатнє уміння  вихователів розподіляти  у часі діяльність малюків різних вікових підгруп, забезпечити особистісно-орієнтований, диференційований, індивідуальний, діяльнісний, інтегрований, ігровий та інші сучасні підходи до організації дитячої життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі;

-   невисока культура ведення дошкільної документації;

-   малоефективна робота по формуванню у педагогічних працівників навичок  науково-дослідницької роботи; по  використанню ІКТ.

          Пирогова О.В. продовжила думку і сказала, постійно працює над удосконаленням внутрішнього контролю , дотримуючись його основних принципів: планомірності, обгрунтованості, демократичності, систематичності та системності. Вивчення загального стану освітнього процесу в ДНЗ планується у формі комплексних і тематичних перевірок, попереджувального, оглядово-оперативного та епізодичного контролю. Ці види контролю забезпечують вивчення діяльності  педагогів, злагодженість у роботі.

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧОНОЇ БАЗИ

 

           Оксана Вікторівна підкреслила, що протягом 2014-2015 значна увага приділялась збереженню та зміцненню матеріальної бази, благоустрою території, вона продовжувала  вживати заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ДНЗ, для чого були залучена  батьківська   допомога, кошти місцевого бюджету та благодійна допомога.  Завдяки спільним зусиллям батьків та працівників ДНЗ, за  фінансової, матеріальної ( близько 6 тсч грн. ) та фізичної підтримки батьків ( ремонт власними силами) в липні 2015 року були замінені 3 вікна , виконано ремонт двох дитячих спальних кімнат з утепленням зовнішньої стіни, заміною шпалерів, пофарбовано двері, батареї опалення, пофаробовано спортивні та ігрові споруди на майданчиках, облаштовано відливи (довжиною 12 м, вартістю 600 грн).  Завдяки батькам  були виготовлені ігрові споруди із дерева та шин ( поїзд, зебра, жираф, гусениця, лави, стіл, оновлено обшито металом грибок та ін.) – майданчик свої ми руками. Також батьки допомогли придбати для музичного залу новий сучасний ДВД ( 600 грн ), для фізичних вправ та відпочину – батут ( вартістю 680 грн.)

           Завдяки підтримці місцевої влади ( щира подяка начальнику відділу освіти Колибельнік Т.М.) та клопотанню завідувача на виділені кошти ( 6 тсч грн. ) було придбано лінолеум в коридор довжиною 33 кв мв. шпалери, багети та ін.

           Було придбано: прикраси до Новорічного свята, 8 Березня, випускного. За допомогою батьків збільшилась кількість комплектів  постільної білизни у кількості 6 комплектів, подаровано 5 матраців на ліжечка. Завезений на ігрові майданчики пісок. Відремонтовані лави та пісочниці на дитячих майданчиках. Проведено поточний ремонт майданчиків. Під час двомісячника по благоустрою території закладу  оновлені клумби .

        Були придбані атрибути для спортивних осередків в  групах, оновлені атрибути для рухливих ігор,  закуплена  деяка методична література.

           Завідувач відмітила, що  сприяння депутата , голови ради Почапського мікрорайону Семененка  Г.П.  та депутата обласної ради Гавловського О.Д. ДНЗ отримав фарбу в кількості 6 банок різного кольору для оновлення споруд та ін. та профільні рейки під гіпсокартон ) 6 шт по 3 м.

          Завідувачка висловила велику продяку батькам за участь у житті дитячого садка, взаєморозуміння та турботу про дітей та сподівання на подальшу співпрацю.

          У жовтні 2014 року в газеті «Просто районка» опублікована стаття-вдячність депутату Кулінічу за подарунок дітям  - хутряні ковдри в кількості 20 шт. під назвою «Тепло буде взимку малюкам або Солодких кольорових снів вам, дітки», подана завувачем.

          Також шляхом залучення благодійної допомоги (повторно поданий лист-прохання Кулінічу О.І. в оригінальній формі на відкритті вуличного майданчика) в перспективі планується встановлення нового ігрового майданчика ( в цьому обіцяв посприяти незмінний благодійник і опікун закладу  - голова ради мікрорайону «Почапці» , депутат міської ради - Семененко Г.П. та  секретар ради мікрорайону  - Позичайло В.В., які постійно радують дітей подарунками.)

           Доповідач відзначила, що докладає максимум зусиль для залучення додаткових джерел фінансування ДНЗ. Також  у  серпні заплановані  роботи по утепленню тепломережі мін ватою, яке проводитиме ВУЖКГ для запобігання втрачання тепла водяної системи в холодну пору року.

       Завідувач доповнила, що весною в рамках програми по благоустрою та озелененню на території закладу силами працівників висаджено 20 дерев ( серед них 7 плодових), 18 декоративних та плодових  кущів , впорядковано 5 клумб, висаджено багато квітів, розроблена городна ділянка, де висаджені необхідні для харчування: цибуля, петрушка, укроп, салат, ревінь, щавель, огірки, помідори, побілені дерева та бордюри.

           Пирогова  торкнулася проблемного питання щодо недофінансування закладу, про введення режиму суворої економії енергоносіїв та коштів на оплату праці.

             Вона зауважила, що що хоч багато придбано необхідного для закладу майна та ще є потреби, такі як-от:  вкрай необхідно придбати газонокосилку для своєчасного скошування трави на великій площі  території дошкільного закладу та ліхтар для освітлення,  потрібно утеплити теплотрасу для уникнення втрат тепла води під час морозів,  реконструкції підлягає погріб, вкрай необхідно зробити капремонт кімнати народознавства та багато інших потреб, над чим вона постійно працює.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

    Аналізуючи стан відвідування дітьми дошкільного закладу визначено, що відвідування дітьми дошкільного закладу протягом року складає близько 70%, що є найвищим показником серед інших ДНЗ. Це говорить про те, що організація  медичного обслуговування, харчування, показники здоров я на належному рівні. Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2014 - 2015 навчальний рік.  Зменшилась захворюваність ангіною, пневмонією, крапельними інфекціями. Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

 1. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.
 2. Систематичне щеплення дітей.
 3. Дотримання вимог санітарії.
 4. Здійснення загартування вихованців.
 5. Організація фізичного виховання.
 6. Чітке дотримання режиму.
 7. Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

             ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів ( 500 грн виділені у 2015 році ): медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, антигістамінні препарати та засоби для надання допомоги при травмах, вимірювальні пристрої.

            Далі завідувач зазначила, що турбота про фізичне здоров’я та безпеку життєдіяльності дітей завжди була і залишається одним із головних завдань педагогічної роботи. Колектив ДНЗ №7 постійно дбає про збереження та зміцнення здоров’я вихованців, організація харчування та медичного обслуговування забезпечується на належному рівні, з листопада 2012 року  в закладі працює медична сестра, яка планує та складає меню,  веде відповідну документацію , слідкує  за дотриманням виконання норм харчування. Садок систематично ( 1 р. у квартал ) відвідує лікар-педіатр Ставнича Л.М., оглядає дітей, слідкує за щепленням дітей.

       Завідувач зупинилася на тому, що заклад забезпечується чистою, якісною питною водою, доставку якої здійснює відділ освіти.

                               

                                                            Організація харчування

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

На виконання наказу відділу освіти Миргородської  міської ради від 05.02.2015 № 50  «Про організацію харчування дітей у  навчальних закладах міста і» вартість  харчування дітей у ДНЗ № 7 складала 12 грн 40 коп, згідно наказу відділу освіти від 25.04.2015 року № 209  «Про внесення змін до наказу від 05.02.2015 року № 50 «Про організацію харчування дітей у навчальних закладах міста» – 13 грн 65 коп . З них 60% сплачували батьки, інші 40 % – за рахунок місцевого бюджету.  Діти з багатодітних сімей – 5 чол. – мають пільгу 50% від  суми доплати батьків, 1 дитина – звільнена від сплати як дитина учасника АТО.

                 Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації. За благодійні кошти проведено  поточний ремонт приміщення харчоблоку. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів. Продукти в дошкільний заклад завозилися своєчасно, з сертифікатами якості. Претензій до постачальників не було. З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю.

            З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей районної СЕС. З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню. Діти отримували різноманітне харчування. Для приготування страв вживалася тільки йодована сіль.

            Грошові норми виконуються на сто відсотків .

             Порівняння виконання натуральних норм у першому півріччі 2014 році з 2012 та 2014 роками дає змогу відмітити покращення стану харчування, Натуральні норми по життєво необхідних для росту і розвитку дитячого організму продуктам виконувалися не в повному обсязі, а саме на 77 %. Це пов’язане з ростом цін на продукти харчування та розходженням між затвердженими грошовими нормами харчування і вартістю продуктового набору. Але є потреба у вдосконаленні , заміні технологічного обладнання, оновлення посуду, придбання необхідного для харчоблоку , виконанні капремонту харчоблоку.

               Доповідач повідомила, що цього року для урізноманітнення харчування взимку було заготовлено  шляхом заморожування зелень та фрукти власного урожаю.

           У ДНЗ №7 ведеться облік та соціальна підтримка  дітей пільгових категорій: з   малозабезпечених, багатодітних сімей, одиноких матерів , а відтепер батьків-учасників АТО та ін. Завідуюча ваиконує функції громадського інспектора з охорони прав дитини в закладі та постійно проводить облік дітей пільгових категорій, що відвідують заклад.

                 Доповідач підкреслила , що у своїй діяльності намагається залучати до співпраці батьків та громадські організації. В свою чергу і наш садок для співпраці запрошує міський Будинок культури для участі у різних заходах мікрорайону Почапці. Робота була висвітлюється у засобах масової інформації та на сайті ДНЗ, який веде безпосередньо сама завідувач.

ПІДСУМКИ

              Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базової програми.

Роботу педагогічного колективу за 2014-2015 навчальний рік можна оцінити як задовільну. Звертаючи увагу на це, робота колективу дошкільного навчального закладу у наступному навчальному році буде спрямована на: індивідуалізацію освітнього процесу; підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної  моделі виховання; соціалізацію дошкільників; удосконалення роботи педагогічного колективу з оптимізації шляхів взаємодії з родиною вихованців.  Це допоможе педагогам забезпечувати умови для росту життєвої компетенції дитини  у відповідності з вимогами Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля».

                 Доповідач зазначила, що успішне управління навчальним закладом та діяльністю його працівників залежить від правильної організації  керівником роботи дошкільного навчального закладу, вимагає оперативності в розв׳язанні багатьох питань, творчого підходу до реалізації різноманітних завдань, які поставлені перед сучасним дошкільним закладом. Завідувачка підкреслила, що мета раціональної організації праці завідувача – підвищити її результативність, а досягти цієї мети можливо тільки за умови раціонального використання часу та умов праці.

        Пирогова О.В. підсумувала, що і надалі продовжуватиме працювати в такому режимі, намітила перспективи розвитку ДНЗ, накреслила конкретні завдання та потреби і зазначила, що щорічне звітування керівника навчального закладу дає змогу проаналізувати та виявити слабкі сторони його діяльності та вжити заходів, необхідних для поліпшення роботи ДНЗ в наступному році.

 

 ВИСТУПИЛИ:

 

1.  Дяченко Н. М., голова ПК. Яка висловила вдячність завідувачу за компетентне, демократичне керівництво, за створення умов для роботи всіх працівників, відмітила те, що Оксана Вікторівна своєчасно надавала консультації та методичну допомогу і тільки завдяки її вмілому керуванню вдалося нашому дошкільному закладу бути на рівні інших. Подякувала за те, що в садочку панує доброзичлива атмосфера однодумців, завідувачка надихає всіх на плодотворну працю, має творчі таланти, господарський хист та керівницькі здібності.

2.  Харченко Н.М., помічник вихователя, продовжила думку вихователя і  сказала, що з кожним роком заклад вдосконалюється, видозмінюється в кращу сторону. Наталія Яківна загострила увагу присутніх на тому , що робота завувача ДНЗ дуже складна і відповідальна і Оксані Вікторівні як завідувачу малокомплектного садочка доводиться виконувати і поєднувати функції  завгоспа, діловода, методиста, комірника та ін., але вона з усим справляється.

 1.  Чижма В.С., член батьківського комітету , висловила велику вдячність завідувачці, яка очолює такий прекрасний колектив, за турботу т а піклування про дітей, зауважила, що завжди можна розраховувати на підтримку батьків. Наголосила, що протягом року багато зроблено: покращилося оснащення навчально-виховного процесу, всі батьки дуже задоволені садочком, особливо завдячують роботі медсестри, яка тісно співпрацює з ними, надає кваліфіковану допомогу. Подякувала кухарю, який смачно готує для дітей, а  медсестра складає гарне меню.
 2. Овчаренко А., сторож погодився з попередніми виступаючими, відмітив те, що поповнюється інструментами їхнє підсобне приміщення, територія садочка гарна, завдяки естетичному смаку Оксани Вікторівни, зроблені нові клумби, споруди, вона гарний дизайнер.
 3. Гуржій І.В.,  кухар ДНЗ,  подякувала за ремонт умивальників, придбання на кухню довго омріяної морозильної камери для зберігання м яса, риби, вершкового масла та фруктів, зелені, врожаю з власних садка і огороду, відмітила ремонт харчоблоку . Побажала успіху і наснаги.
 4. Таран І.В. , головний бухгалтер ДНЗ №7 висловила свої побажання подальшої плодотворної праці, відмітила, як завідуюча згуртувала колектив, який розуміє її з напівслова. Завідуюча дуже оперативно вирішує усі питання. 

        Вихователі ДНЗ №7 Ксьонз О.М., Дяченко Н.М. , помічник вихователя Харченко М.Є.  , Петленко В.М., електромонтер ДНЗ та інші працівники у своїх виступах відзначали злагоджену роботу закладу, демократичний стиль керівництва завідувача, оперативне та грамотне вирішення адміністративно-господарських питань.

      Голова зборів довела до відома присутніх про те, що за результатами звітування  завідувача збори повинні оцінити діяльність Пирогової О.В. шляхом таємного голосування. Дяченко Н.М. запропонувала провести голосування, в результаті якого встановлено, що в голосуванні взяли участь всі присутні – 12 чол.

      Загальними зборами в результаті голосування прийнято рішення: роботу завідувача ДНЗ №7 «Яблунька» вважати задовільною. ( Протоколи№1, №2, бюлетені додаються).

 

 

 

 

Голова:              __________                      Дяченко Н.М.

Секретар:          __________                      Харченко М.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ПРОТОКОЛ №1

                 засідання лічильної комісії по підрахунку голосів

                                      на звітуванні керівника ДНЗ №7

від 07.08.2015                                              Присутні: члени лічильної комісії

                                                                                      в кількості 3-х осіб

                                               Порядок денний:

 1. Про склад комісії, розподіл обов язків між членами лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів трудового колективу Дяченко Н.М. про завдання лічильної комісії по організації таємного голосування. Про кандидатуру на голову лічильної комісії.

УХВАЛИЛИ: головою лічильної комісії обрати Ксьонз О.М.; членів Комісії залишити в кількості 2-х осіб: Таран І.В., Коваль О.О.

                     

 

Голова ліч. комісії                     Ксьонз О.М.

Члени комісії                              Таран І.В.

                                                    Коваль О.О.

 

 

                                      ПРОТОКОЛ №2

                     засідання лічильної комісії по підрахунку голосів

                                      на звітуванні керівника ДНЗ №7

від 07.08.2015                                              Присутні: члени лічильної комісії

                                                                                      в кількості 3-х осіб

 1. Про підведення підсумків таємного голосування присутніх та членів колективу.

СЛУХАЛИ:  Голову лічильної комісії Ксьонз О.М. про підсумки таємного голосування .

Присутніх на загальних зборах трудового колективу – 12

Одержали бюлетенів для таємного голосування – 12 чол.

При відкритті урни виявлено бюлетенів – 12. Всі бюлетені визнали дійсними.

Встановлено, що діяльність керівника ДНЗ №7 «Яблунька» визнано задовільною – 7 осіб, відмінною, такою, яка заслуговує морального та матеріального заохочення – 5 осіб

 

                                               ПОСТАНОВИЛИ:

Роботу завідувача у 2014-2015 навчальному році визнати задовільною.

 

 

Голова ліч. комісії                     Ксьонз О.М.

Члени комісії                              Таран І.В.

                                                    Коваль О.О.

 

                                       Бюлетень

                                      таємного голосування

07.08.2015 року

          

Потрібно поставити позначку напроти вибраної характеристики завідувача.

 

Діяльність керівника ДНЗ №7 «Яблунька» Пирогової О.ВА. вважаю:

 

Задовільною      ____________

Відмінною, такою, що заслуговує морального та матеріального заохочення___________________

Незадовільною __________________

Мої пропозиції, побажання в подальшій роботі _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                       

                                      

_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                  

 

                                    

                                       Бюлетень

                                      таємного голосування

07.08.2015 року

           

Потрібно поставити позначку напроти вибраної характеристики завідувача.

 

Діяльність керівника ДНЗ №7 «Яблунька» Пирогової О.ВА. вважаю:

 

Задовільною      ____________

Відмінною, такою, що заслуговує морального та матеріального заохочення___________________

Незадовільною __________________

 

Мої пропозиції, побажання в подальшій роботі _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Переглядів: 4611 | Додав: яблунька | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]