Головна » 2017 » Листопад » 22 » Звіт керівника 2017
14:47
Звіт керівника 2017
Протокол загальних зборів трудового колективу, батьківського комітету та ради ДНЗ №7 «Яблунька» від 09 серпня 2017 року Голова – Дяченко Н.М. Секретар – Харченко М.Є. Присутні : 15 чол. Порядок денний: 1. Звіт завідувача ДНЗ №7 «Яблунька» Пирогової О.В. про роботу у 2016 -2017 навчальному році. 2. Обговорення та оцінка діяльності завідувіача. І. СЛУХАЛИ: Завідувача ДНЗ №7 «Яблунька» Пирогову Оксану Вікторівну зі звітом про проведену роботу у 2016-2017 навчальному році. Напочатку свого виступу Оксана Вікторівна проінформувала присутніх про те, що на виконання наказу відділу освіти Миргородської міської ради «Про звітування керівників навчальних закладів» від 23.05.2017 №275, відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 р. № 55, щорічно після завершення навчального року (червень-серпень) керівники навчальних закладів звітують перед педагогічними колективами, батьківськими комітетами, радами та піклувальними радами навчальних закладів про виконану роботу за навчальний рік, а порядок звітування керівників навчальних закладів визначено примірним положенням про порядок звітування керівників перед педколективом та громадськістю, затвердженим наказом МОН України від 23.03.2005 р. №178. Далі Пирогова О.В. вказала основні завдання щорічного звітування: забезпечення прозорості, відкритості та демократичності управління навчальним закладом , а також стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівниками ДНЗ відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом; отже закликала присутніх бути активними на зборах, висловлювати свої думки стосовно даної теми. Завідувач відмітила, що звітування дає змогу проаналізувати та узагальнити результати роботи за підсумками навчального року, визначити досягнення та недоліки діяльності навчального закладу та вжити заходів, необхідних для поліпшення роботи ДНЗ у майбутньому. Пирогова О.В. зазначила, що протягом навчального року намагалася активно працювати за всіма напрямками своєї діяльності , особлива увага приділялася створенню у навчальному закладі належних умов для забезпечення якісної освіти. Вона наголосила про персональний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у ДНЗ та зауважила, що в ДНЗ систематично під її контролем знаходиться навчально-виховна робота з дітьми. ДНЗ № 7 загального розвитку«Яблунька» знаходиться за адресою: вул. Довге Озеро, 94/2, з березня 2012 року у закладі функціонує 2 різновікові групи: молодшо-середня «Малинка» та середньо-старша «Калинка», в яких виховується 45 дітей. Режим роботи ДНЗ № 7: п’ятиденний з 7.00. до 19.00, гр. «Малинка» з 10,5 год. перебуванням дітей працює з 7.00 до 17.30, гр. «Калинка» - з 12 год. перебуванням дітей, працює з 7.00 до 19.00. Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне ігрове середовище. Завідувачка повідомила, що в ДНЗ вживаються заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку, - так перед початком навчального року проводиться облік дітей дошкільного віку по закріпленим за ДНЗ №7 мікрорайонам із зазначенням форми здобуття освіти дітьми 5-річного віку – усі діти відвідують дошкільний навчальний заклад. Методична, організаційно-педагогічна робота Оксана Вікторівна ознайомила присутніх зі змістом методичної роботи в дошкільному закладі протягом 2016-2017 навчального року, яка базувалась на відповідних державних нормативно-правових документах, виконанні педагогами вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», спрямовувалась на вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, дослідження інноваційних педтехнологій та їх творче впровадження, використання досягнень передового педагогічного досвіду, власне надбання та ознайомлення з досвідом роботи вихователів міста , підвищення фахового рівня педагогів ДНЗ, створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їх загальної та професійної культури, психологічної компетентності, розвитку творчої активності педагогів. Організація методичної роботи в закладі здійснювалась на основі річного плану роботи ДНЗ, наказу по ДНЗ №7 від 02.09.2016 року № 39 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами ДНЗ у 2016-2017 навчальному році». Система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі базувалася таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Пирогова підкреслила, що організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі у 2016/2017 навчальному році здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, комплексних програм «Українське дошкілля», «Впевнений старт», Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234) інших нормативно-правових актів. Згідно річного плану на 2016-2017 н. р. в дошкільному навчальному закладі методична робота з кадрами спланована по трьох напрямках: підвищення педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості, самоосвіта. Були використані колективні та індивідуальні форми організації методичної роботи з педагогічними кадрами. Зміст методичної роботи в ДНЗ реалізовувався в різних формах: педради, семінари-практикуми, тьюторство, консультації, виставки, самоосвіта, методгодини, педагогічні читання, рефлексивні тренінги, анкетування, курсова перепідготовка та атестація (вихователь Мазанка С.В., підтвердження ІІ категорії), взаємовідвідування, колективний перегляд заходів .У 2016-2017 н. р. методична робота в закладі була сконцентрована навколо пріоритетних завдань педагогічного колективу: Продовжувати формування національної свідомості та патріотизму у дітей в різних сферах діяльності програми розвитку дитини «Українське дошкілля» та поглиблення роботи з громадянського виховання. Вдосконалювати роботу щодо соціально-морального розвитку дітей, формування навичок спілкування та ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми. Пріоритетні завдання, над якими працював колектив вирішувались комплексно, передбачаючи проведення як навчальної, так і виховної роботи, а також методичної діяльності. Систематична самоосвіта педагогів допомогла ефективно підходити до вирішення проблеми. З метою вивчення стану розробки обраної проблеми в науково-методичній літературі в закладі було організовано засідання “круглого столу” за участю педагогів дошкільного закладу. Позитивні результати дали взаємовідвідування заходів вихователями з метою обміну досвіду з даної проблеми. Методична служба ДНЗ №7 надає працівникам дієву допомогу з питань організації освітнього процесу в закладі, використовуючи різноманітні форми методичної роботи з педагогічними кадрами (конференції, семінари, семінари-практикуми, методичні об'єднання, тренінги, ділові ігри, конкурси, виставки, консультації, школи передового досвіду тощо), активне залучення до патріотичного виховання дітей: учасників бойових дій на Сході України, бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію. Ефективно забезпечувалась діяльність наступних форм методичної роботи: педагогічні ради, педагогічні читання, семінар-практикум, методичні консультації, взаємовідвідування, консультування,самоосвіта, співбесіди. Згідно річного плану роботи щотижнево проводилися педагогічні/методичні години (щосереди). Методичний кабінет дошкільного навчального закладу містить численні методичні, дидактичні матеріали для лабораторії педагогічної майстерності і школи передового досвіду, постійно діючий консультативний пункт як для педагогів, так і для батьків вихованців. Ефективним засобом активізації творчого потенціалу педагогів, стимулом до їхнього професійного саморозвитку й самоосвіти, а відтак і оновлення системи форм методичної роботи з кадрами є залучення вихователів, музичного керівника до оволодіння технологіями психолого-педагогічного проектування, організації освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно-орієнтованого, діяльнісного, інтегрованого підходів і налагодження тісної взаємодії між дітьми, педагогами і батьками. Протягом 2016-2017 навчального року продовжувалась робота над створенням належних умов для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі: поповнювалась інформаційно-методична база ДНЗ навчально-методичнми та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах відповідно Базової програми розвитку дитини, ефективно використовувались педагогами методичний фонд літератури, аудіо- та відеоматеріалів. Пріоритетний змістовий напрямок освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі на 2016/2017 навчальний рік визначається з урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього фізичного, психічного здоров`я упродовж дошкільного дитинства. Пріоритети, проголошені у минулому навчальному році, зберігають актуальність і нині з метою налагодження в ДНЗ послідовної системи роботи, спрямованої на їх реалізацію, ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу у минулому навчальному році є : національно-патріотичне виховання; формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми; музичне виховання; а серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість – творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою. Зазначені пріоритети не зменшують значущості інших складових змісту і завдань освітньої роботи, засобів, методів розвивально-виховного впливу на дітей. Ефективність освітнього процесу в ДНЗ була досягнута шляхом забезпечення якісного навчально-методичного супроводу програм. Це навчально-методичні, методичні посібники, рекомендації для педагогів та батьків; навчальні посібники, енциклопедії, хрестоматійні збірки, робочі зошити, альбоми для спільної роботи дорослого з дітьми. Зазначені види навчальної літератури, варіативно об’єднані автором або самим педагогом у навчально-методичні комплекти, сприяють налагодженню тісної психолого-педагогічної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу та реалізації інтегрованого підходу до формування різнобічно розвиненої особистості дошкільника. Тому педагоги ДНЗ №7 «Яблунька» використовували в освітній роботі з дітьми комплекти навчальної літератури (односпрямованих, різноспрямованих, тематичних, комбінованих), які відповідають вимогам освітнього стандарту та орієнтовані на виконання завдань чинних програм. Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічний колектив ДНЗ №7 «Яблунька» спрямовував свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з 3-річного віку дитини і завершуючи її вступом до школи. При цьому особливу увагу приділяли таким пріоритетним напрямам освітньої роботи: забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти. Організація роботи різновікових груп у дошкільному закладі – справа не проста і потребує застосування відмінних від тих, що застосовуються в одновікових групах, форм і методів роботи. Зокрема, ефективною визнали педагоги ДНЗ №7 Белль-Ланкастерську систему навчання, яка дає змогу залучити старших дітей до навчання молодших, більшою мірою здійснювати особистісно орієнтований підхід до виховання. Відповідаючи на вимоги часу, запити суспільства, у контексті духовного розвитку особистості педагоги поглиблено працювали над проблемою виховання в дітях патріотизму . Це досягалося педагогами шляхом активізації емоційної сфери дошкільника на основі широкої поінформованості про історію, традиції, культуру рідної країни. Патріотичні почуття дітей дошкільного віку вихователі виховували на інтересі до найближчого соціального, природного і культурного оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села, країни, традицій та звичаїв свого народу), на основі виховання любові та поваги до найрідніших людей (мами, тата, бабусь, дідусів, братів, сестер), усвідомлення тісного взаємозв’язку між поколіннями. Тож педагоги ДНЗ «Яблунька» постійно приділяли увагу формуванню у дошкільників патріотичних почуттів як на організованих заняттях так і у повсякденному житті. На високому рівні пройшли сезонні заходи для батьків і дітей у дружній співпраці з музичним керівником, на яких педагогічні працівники показали справжні таланти дітей, їх можливості та здібності . Справжню педагогічну майстерність, професіоналізм та злагодженість у роботі з дітьми та працівниками ДНЗ №7 відмітили батьки, запрошені гості після перегляду випускного балу «Прощавай, садок дитячий». Вихователі Коваль О.О та Дяченко Н.М. проводили заходи з ознайомлення дітей дошкільного віку з природою рідного краю. Для гартування маленького патріота вихователями старшої групи «Калинка» ( Дяченко Н.М., Мазанка) продовжили роботу з формування уявлень про назви рідного міста , найближчих вулиць, столиці нашої Батьківщини, про її визначні місця. Також дітей дошкільного віку педагоги ознайомлювали із державною символікою України (прапор, герб, гімн). З метою реалізації окреслених вище завдань педагоги створювали умови для накопичення дітьми першого позитивного загальнолюдського духовного досвіду через активне залучення їх до різних видів діяльності: ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, предметно-практичної, образотворчої, музичної, рухової, театралізованої тощо. Протягом 2016-2017 навчального року широка увага приділялася педагогічними працівниками вихованню здорової, компетентної особистості. У жовтні 2017 року вихователь Дяченко провела спортивну розвагу патріотичного змісту «Посвята в козачата», на якому разом з батьками та запрошеними з міського Будинку культури діячів культури показали свої фізичні навички та вміння. У ДНЗ проводились усі необхідні профілактичні оздоровчі заходи: - система загартування: повітряні ванни, часнико- цибулева терапія, ходіння по доріжкам «Здоров’я», гімнастика пробудження після денного сну; - контролювалось виконання санітарно – гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках; - здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад; - проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, та консультації практичного психолога. - розглядались питання зміцнення здоров’я дітей на педрадах, виробничих нарадах та нарадах при завідувачу. Завідувач зазначила Дітей оточують кваліфіковані педагоги, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я. Протягом навчального року значну увагу приділяли педпрацівники формуванню навичок здорового способу життя у дітей та батьків, зібрано та систематизовано комплекс оздоровчих заходів. Посилена увага приділялася вихователями до організації взаємодії ДНЗ з батьками вихованців. Основними векторами цієї роботи протягом навчального року були залучення залучення батьків, інших членів родини вихованців до участі в освітньому процесі закладу, груп та їх медико-психолого-педагогічна просвіта. Вихователь Дяченко Н.М. організувала конкурс серед батьків дітей гр. «Калинка» на кращу новорічну прикрасу, виготовлену своїми руками для бійців АТО. У жовтні 2016 року Дяченко Н.М. підготувала та провела заняття –розвагу «Ми – нащадки козаків». Залучення батьків до освітнього процесу розпочиналося з презентацій роботи закладу і груп, спостереження за роботою вихователів із дітьми і поступово переходить на рівень партнерської взаємодії членів родин з педагогами в організації і проведенні ігор, занять, прогулянок, походів, екскурсій, свят, розваг, гуртків тощо. Донесенню до родин необхідних психологічних, педагогічних, медичних знань сприяють індивідуальні і групові, письмові, усні та інтернет -, онлайн -консультації спеціалістів; батьківські збори, лекторії, «батьківські школи» та інші форми роботи. Для популяризації таких знань відводяться сторінки на сайті дошкільного закладу. У листопаді 2016 року вихователі Коваль О.О та Дяченко Н.М. провели засідання «Круглого столу» для батьків на тему «Вчимося розуміти дітей». На початку навчального року з метою вивчення запитів і очікувань батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії із дошкільним закладом у вирішенні завдань розвитку, виховання і навчання дітей, труднощів, які виникають у родинному вихованні у забезпеченні індивідуальної траєкторії розвитку дитячої особистості, в ДНЗ №7 проводилися усні/письмові опитування, обговорення актуальних питань в індивідуальних і колективних бесідах. Зібрана інформація враховувалася при плануванні роботи дошкільного закладу та груп. При цьому педагогічний колектив керується інтересами дітей, їхніми здібностями, можливостями і потребами розвитку в межах формування повноцінної дошкільної зрілості, а не замовленнями батьків, продиктованими амбіціями, вимогами школи щодо спеціальної підготовки дітей до навчання (уміння читати і писати, розв`язувати задачі, говорити англійською мовою тощо). На базі ДНЗ продовжує діяти Консультативний центр «Освічена родина – щаслива дитина» - своєрідний осередок для надання за місцем проживання консультативної допомоги батькам і особам, що їх замінюють, з питань влаштування дітей до дошкільного закладу і їх соціально-психологічної адаптації в умовах нового дитячого колективу, психолого-педагогічного супроводу дітей, які з певних причин не відвідують дошкільні заклади, розвитку і виховання дітей, підготовки їх до школи тощо. Нормативною основою цієї роботи є Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (затверджене наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 30.06.2011р. № 714). Пирогова відзначила, що початку навчального року ДНЗ №7 розпочав співпрацю з позашкільним закладом , заключна угода про діяльність гуртка «Умілі рученята» Станції юних техніків на базі ДНЗ №7 дала плідні результати : діти поглиблено працювали в образотворчому напрямку – ручна праця, ліплення, малювання з проведенням нестандартних видів роботи, методів і прийомів роботи з використанням різних видів матеріалу. Гурткова робота об’єднала декілька напрямків діяльності в образотворчому мистецтві, усі діти групи «Калинка» (середньо-старший дошкільний вік – різновікова група) залюбки відвідували гурток, поліпшили свої навички роботи з папером,фарбами, олівцями, ножицями, пензликами. Також СЮТ надали допомогу у виготовленні полиць для посуду, за що окрема вдячність директору. Якість освіти значною мірою залежить від забезпечення наступності між суміжними освітніми ланками, тому в центрі уваги педагогічного колективу дошкільного навчального закладу перебуває забезпечення формування у кожної дитини перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та створення передумов для її безболісної адаптації до нового соціального середовища. Так в роботі зі старшими дошкільниками вихователі Дяченко Н.М. та Мазанка О.О. забезпечували наступність в діяльності дошкільного навчального закладу і початкової школи з реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання. З цією метою вихователі налагодили тісне співробітництво з вчителями початкових класів за трьома напрямами: - інформаційно-просвітницьким (ознайомлення із завданнями здійснення наступності в роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, спрямованій на формування духовно розвиненої, патріотично налаштованої та працелюбної особистості); - методичним (ознайомлення зі змістом, формами та методами освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах і початковій школі); - практичним (організація виховних заходів за участю старших дошкільників та молодших школярів). Протягом навчального року педколектив закладу створював умови для забезпечення гармонійного та всебічного розвитку дошкільників на основі удосконалення ігрового розвивального життєвого простору в ДНЗ, сприятливого для закладання основ компетентності, соціальної, емоційної зрілості, розвитку зачатків активної за формою та моральної за змістом позиції. Педагоги колективу працювали над завданнями перспективності і наступності у роботі ДНЗ та початкової ланки загальноосвітнього навчального закладу, батьківської громадськості з метою забезпечення психологічної, мотиваційної та інтелектуальної готовності дітей до навчання в школі. Просвітницька робота з сім’ями вихованців проводилась у різних формах співпраці з ними (батьківські збори, семінари, бесіди, «дні відкритих дверей», перегляд фрагментів освітньої роботи, інформаційні стенди, тематичні папки-пересувки, газети дитячого садка, «скриньки запитань та звернень», школи турботливих мам і татусів, електронні бібліотеки, онлайн-консультації, тощо) і передбачала ознайомлення батьків із віковими особливостями психолого-фізіологічного розвитку дітей та специфікою освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. Робота ДНЗ в усій різноплановості висвітлюється на сайті ДНЗ. У кінці травня вихователі підготували творчі звіти з проблемних тем та виступили перед колективом ДНЗ. Належна увага приділялась створенню предметно – ігрового розвивального середовища в групах. Так, у порівнянні з минулим навчальним роком вихователь старшої групи «Калинка» Дяченко Н.М. за допомогою батьків поповнила групу ігровим матеріалом. Група обладнана відповідно до педагогічних, естетичних та санітарно – гігієнічних вимог. Для забезпечення атмосфери, що сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості дошкільника, вихователь створила розвивальний життєвий простір з усіх освітній ліній життєдіяльності дошкільника. Ігрові матеріали поєднуються з навчально – розвивальними. Це різноманітні куточки: ігровий, бібліотечний, трудовий, конструктивно – будівельний, природознавчий, комп’ютерний, фізкультурний, але ще не обладнала куточок пошуково – дослідницької діяльності. З метою розвитку творчої активності та стимулювання творчих педагогічних працівників у березні 2017 року проведений конкурс на кращий куточок з розвитку інтелектуальних здібностей та пізнавальної активності, що стало гарним стимулом для створення гарного розвивального середовища в групі для дітей. Перемогу отримала група «Калинка» за «Калейдоскоп бажань» - осередок, в якому з естетичним смаком та методичною поміркованістю підібрані розвиваючі посібники, ігри, вправи та ін. матеріал. Аналіз планування роботи закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відображення в усіх складових річного плану роботи. Покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування. Планово-прогностична функція була реалізована на достатньому рівні. Отже, через ефективно організовану систему методичної роботи протягом навчального року відбувалося удосконалення навчально-виховного процесу та підвищення професійного рівня кожного вихователя. У той же час є низка проблемних невирішених питань методичної роботи в закладі, а саме: - недостатнє уміння вихователів розподіляти у часі діяльність малюків різних вікових підгруп, забезпечити особистісно-орієнтований, диференційований, індивідуальний, діяльнісний, інтегрований, ігровий та інші сучасні підходи до організації дитячої життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі; - потребує підвищення рівня ведення ділової документації в ДНЗ; - малоефективна робота по формуванню у педагогічних працівників навичок науково-дослідницької роботи; по використанню ІКТ; Аналізуючи систему методичної роботи за минулий навчальний рік, враховуючи вищевикладене пріоритетним завданням педагогічного колективу ДНЗ на 2017/2018 н.р. залишається патріотичне виховання, а також економічне виховання. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧОНОЇ БАЗИ Оксана Вікторівна підкреслила, що протягом 2016-2017 року значна увага приділялась збереженню та зміцненню матеріальної бази, благоустрою території, вона продовжувала вживати заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ДНЗ, для чого були залучені кошти міського бюджету та фінансова батьківська допомога. Міською владою були виділені кошти на: • капітальний ремонт огорожі навколо ДНЗ ( 154 818,36 грн ) • капітальний ремонт приміщень ДНЗ ( спальна кімната, господарська кімната, пральня ( 163 686,25 грн) • ліжка двохярусні, 23 шт. ( 42 090 грн) • матраци дитячі та подушки по 46 шт. ( 15 181 грн) • встановлення металопластиковихї конструкцій ( 7 євровікон) ( 20 000 грн ) • газонокосарка (4 074 грн) • холодильне обладнання на харчоблок: холодильник Атлант ( 10999 грн), морозильна камера Снайге (9269 грн) • М’ясорубка професійна Canwood ( 6500 грн) • Газова плита професійна Г-5 (22000 грн) • Виробниче обладнання на харчоблок із іржостійкої сталі: стелаж, 2 столи, 3-х секційна мийка ( 25 235 грн ) • Заміна змішувачів, ремонт сантехніки на харчоблоці та в санвузлі ( 3153 грн) За кошти місцевого бюджету було придбано: • ліхтар акумуляторний (275грн) • вогнегасники, 5 шт (1 650 грн) • каструля 9 л ( 500 грн) Як видно, підкреслила завідувач, міський відділ освіти приділяє особливу увагу ДНЗ №7. Пирогова зазначила, що згідно з наказом відділу освіти Миргородської міської ради від 18.05.2017 року № 262 « Про внесення змін у додаток до наказу від 15.05.2017 №253 «Про тимчасове закриття дошкільних навчальних закладів у літній період » відповідно до затвердженого графіка дошкільний заклад протягом липня-місяця знаходився на літніх канікулах, про що батьки вихованців були ознайомлені заздалегідь під особистий підпис у інформаційному листі. За цей час майже весь персонал ДНЗ перебував у основних щорічних відпустках, але в приміщеннях та на території ДНЗ власними силами та за участю батьків, які надали також фінансову допомогу у вигляді придбання матеріалів для ремонтних робіт (вапно, фарба, ізогіпс, цемент, щітки, шпалери, клей та ін.) були проведені наступні роботи: 1. Косметичний частковий ремонт музичного залу ( виведення темних плям на стінах перекисом водню, часткова поклейка шпалер). 2. Фарбування ігрових споруд та спортивного обладнання на дитячих майданчиках ДНЗ. 3. Ремонтні роботи на харчоблоці, в котельні, погребі ( побілка, часткове оштукатурення стін, часткове фарбування). 4. Демонтаж та цементування старого колодязя. 5. Ремонт зовнішньої електропроводки та освітлення. 6. Прибирання території ДНЗ, наведення порядку в господарських прибудівлях. 7. Ремонт водяного насоса в газовій теплогенераторній. 8. Білення зовнішніх стін основної будівлі ДНЗ, обробіток цоколя гідроізоляційним розчином. 9. Заготівля фруктів, овочів на зиму. 10. Генеральне прибирання усіх приміщень ДНЗ, миття вікон . Також до кінця 2017 року заплановано виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту частини приміщень ДНЗ №7. Пирогова зауважила, що багато труднощів пов’язано з тим, що приміщення ДНЗ стоїть на балансі Гренажного заводу, що перешкоджає проведенню капітальних ремонтів та ін., але завдяки підтримці місцевої влади ( щира подяка начальнику відділу освіти Колибельнік Т.М.) проводиться робота по укладанню договору оренди з подальшою передачею будівлі на баланс міста. Також у зв’язку з непередбачуваною поломкою старого газового котла в теплогенераторній порушено клопотання у відділ освіти та до депутата міської ради Семененка Г.П. про необхідність термінової заміни газового котла на новий рентабельний, насоса води та проведення ремонтних робіт у котельні. З допомогою батьків збільшилась кількість комплектів постільної білизни у кількості 7 комплектів. Завезений на ігрові майданчики пісок. Для влаштування клумби завдяки клопотанню завідувача до Швайки С.О. було виділено машину землі. Відремонтовані лави та пісочниці на дитячих майданчиках. Проведено поточний ремонт майданчиків. Під час двомісячника по благоустрою території закладу оновлені клумби , прибрана територія від сміття та гілок, обрізані сухі гілки, старі дерева, побілені та обкопані дерева, висаджені плодові дерева, зроблений дерев’яний ігровий куточок на майданчику для дітей. Поповнено колекцію гіпсово-цементних героїв зайчиком, який став черговою прикрасою майданчика та улюбленцем дітей. Завідувач доповнила, що весною в рамках програми по благоустрою та озелененню на території закладу силами працівників висаджено 20 дерев ( серед них 15 плодових), 10 декоративних та плодових кущів , впорядковано 5 клумб, висаджено багато квітів, розроблена городна ділянка, де висаджені необхідні для харчування: цибуля, петрушка, укроп, салат, ревінь, щавель, базилік, рукола. Впорядкована територія ДНЗ після проведення капремонту, встановлені люки на каналізаційні ями. Завідувач відмітила, що за сприяння депутата , голови ради Почапського мікрорайону Семененка Г.П. та депутата обласної ради Гавловського О.Д. ДНЗ отримав б/в , тумбочки – 2 шт., 1 стіл письмовий, постільна білизна ( 10 шт. простирадло, 10 наволочок, рушників – 7 шт), меблеві стінки, якими обладнано новостворений кабінет медичної сестри та доповнили інтер’єр кабінета завідувача, м’який куточок для ізолятора, тюлеві тканини, з яких умілими руками працівників ДНЗ були пошиті накидки для святкових стільців на випускний бал для дітей. Завідувачка висловила велику продяку батькам за участь у житті дитячого садка, взаєморозуміння та турботу про дітей та сподівання на подальшу співпрацю. Доповідач відзначила, що докладає максимум зусиль для залучення додаткових джерел фінансування ДНЗ. Подяка батькам, мешканцям мікрорайону, всім, хто брав участь у житті ДНЗ. Пирогова торкнулася проблемного питання щодо утеплення та зміцнення фасаду закладу, про необхідність капремонту та реконструкції деяких частин приміщень ДНЗ, а саме : музичного залу, роздягалки ( розширення та роз’єднання), котельні та харчоблоку). Вона зауважила, що хоч багато зроблено та придбано необхідного для закладу майна та ще є потреби, так реконструкції підлягає погріб та багато інших потреб, над чим вона постійно працює. Доповідач нагадала про дотрмання режиму суворої економії енергоносіїв та коштів на оплату праці, ведення енергомоніторингу та дотримання всіма працівниками ДНЗ заходів економічного використання енергоносіїв. Охорона праці Пирогова зазначила, що взимку 2017 року заклад перевірявся інспекторами з охорони праці, техніки безпеки , пожежниками, перевірці підлягало газове господарство. Недоліки усуваються, документація ведеться, інструктажі проводяться своєчасно, навчання та інші заходи з ОП. Придбано 5 вогнегасників, виконані заплановані заходи з ОП. Проводяться наради при завідувачу щодо проведення місячника охорони праці в ДНЗ№7, з нагоди Дня охорони праці: обговорення питань по організації роботи з охорони праці та техніки безпеки, самоперевірка документації та стану роботи з охорони праці: - перегляд посадових інструкцій; - наявність інструкцій на робочих місцях та правильність організації робочих місць; - дотримання санітарних норм в побутових приміщеннях, складах та коморах. - перевірка стану будівель і споруд, надійності спортобладнання на ігрових майданчиках. - перевірка стану засобів пожежогасіння, евакуаційних виходів, електроприладів, укомплектування протипожежного щита. З вихователями, помічниками, кухарями та ін. персоналом проводяться інструктажі з виконання Інструкції з організації охорони життя і здоров я дітей у дошкільних навчальних закладах , практичні тренінги навесні з евакуації дітей і працівників з приміщень дошкільного навчального закладу на випадок пожежної небезпеки. Поновлюється інформація в куточках з охорони праці та попереджувальних знаків безпеки. Завідувачем здійснюється огляд та перспективне планування ремонту будівлі ДНЗ, приміщень, водоканалізаційного , електро- господарства. Для дотримання безпеки завідувач контролює прорідження сухих дерев та кущів з метою попередження травм, завезення піску, вирівнювання та ремонт доріжок. Розглядалося питання безпеки життєдіяльності дітей різновікової групи на методичній педагогічній годині. Щоденне плануються та впроваджуються заходи щодо попередження дитячого травматизму, готуються плани проведення свят та розваг за тематикою безпеки дитини, огляд тематичних куточків з ОБЖД в групах. Передбачаються різні форми роботи з батьками дітей ДНЗ №7: оформлення інформаційного куточка для батьків «Щоб не трапилось біди», проведення лекторію за участю представника з пожежної частини, медичної сестри та ін. На виконання листа Миргородського районного відділу Головного управління ДСНС України у Полтавській області від 22.09.2016 № 25-658/30 надана у відділ освіти інформація про заплановані на 2017 рік заходи щодо забезпечення пожежної безпеки у ДНЗ, (із зазначенням суми необхідних коштів (приблизну) та КЕКВ) для врахування їх при складанні кошторису на наступний рік. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Аналізуючи стан відвідування дітьми дошкільного закладу визначено, що відвідування дітьми дошкільного закладу протягом року складає близько 70%, що є найвищим показником серед інших ДНЗ. Це говорить про те, що організація медичного обслуговування, харчування, показники здоров я на належному рівні. Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2016 - 2017 навчальний рік. Зменшилась захворюваність ангіною, пневмонією, крапельними інфекціями. Для зниження захворюваності колективом ведеться кропітка робота, зокрема це: 1. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань. 2. Контроль за щепленням дітей. 3. Дотримання вимог санітарії. 4. Здійснення загартування вихованців. 5. Організація фізичного виховання. 6. Чітке дотримання режиму. 7. Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою. ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів ( 300 грн виділені у 2017 році ): медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, антигістамінні препарати та засоби для надання допомоги при травмах, вимірювальні пристрої. Далі завідувач зазначила, що турбота про фізичне здоров’я та безпеку життєдіяльності дітей завжди була і залишається одним із головних завдань педагогічної роботи. Колектив ДНЗ №7 постійно дбає про збереження та зміцнення здоров’я вихованців, організація харчування та медичного обслуговування забезпечується на належному рівні, з листопада 2012 року в закладі працює медична сестра, яка планує та складає меню, веде відповідну документацію , слідкує за дотриманням виконання норм харчування. Садок систематично ( 1 р. у квартал ) відвідує лікар-педіатр Ставнича Л.М., оглядає дітей, слідкує за щепленням дітей. Завідувач зупинилася на тому, що заклад забезпечується чистою, якісною питною водою, доставку якої здійснює відділ освіти. Організація харчування Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227. На виконання наказу відділу освіти Миргородської міської ради від 19.01.2017 № 27 «Про організацію харчування дітей у навчальних закладах міста» вартість харчування дітей у ДНЗ № 7 складала 20 грн 62 коп, що на 7 грн більше, ніж в минулому році. З них 60% сплачували батьки, інші 40 % – за рахунок місцевого бюджету. Діти з багатодітних сімей – 5 чол. – мають пільгу 50% від суми доплати батьків, 1 дитина – звільнена від сплати як дитина учасника АТО. Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації. За благодійні кошти проведено поточний ремонт приміщення харчоблоку. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів. Продукти в дошкільний заклад завозилися своєчасно, з сертифікатами якості. Претензій до постачальників не було. З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю. З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей районної СЕС. З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню. Діти отримували різноманітне харчування. Для приготування страв вживалася тільки йодована сіль. Грошові норми виконуються на сто відсотків . Порівняння виконання натуральних норм у першому півріччі 2017 року з попередніми періодами дає змогу відмітити покращення стану харчування, Натуральні норми по життєво необхідних для росту і розвитку дитячого організму продуктам виконувалися не в повному обсязі, а саме на 85 %. Це пов’язане з ростом цін на продукти харчування та розходженням між затвердженими грошовими нормами харчування і вартістю продуктового набору. Але є потреба у вдосконаленні , заміні технологічного обладнання, оновлення посуду, придбання необхідного для харчоблоку , виконанні капремонту харчоблоку. Доповідач повідомила, що цього року для урізноманітнення харчування взимку було заготовлено шляхом заморожування зелень та фрукти власного урожаю. У ДНЗ №7 ведеться облік та соціальна підтримка дітей пільгових категорій: з малозабезпечених, багатодітних сімей, одиноких матерів , а відтепер батьків-учасників АТО та ін. Завідуюча виконує функції громадського інспектора з охорони прав дитини в закладі та постійно проводить облік дітей пільгових категорій, що відвідують заклад. Доповідач підкреслила , що у своїй діяльності намагається залучати до співпраці батьків та громадські організації. В свою чергу і наш садок для співпраці запрошує міський Будинок культури для участі у різних заходах мікрорайону Почапці. Робота була висвітлюється у засобах масової інформації та на сайті ДНЗ, який веде безпосередньо сама завідувач. ПІДСУМКИ Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базової програми. Роботу педагогічного колективу за 2016-2017 навчальний рік можна оцінити як задовільну. Звертаючи увагу на це, робота колективу дошкільного навчального закладу у наступному навчальному році буде спрямована на: індивідуалізацію освітнього процесу; підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної моделі виховання; соціалізацію дошкільників; удосконалення роботи педагогічного колективу з оптимізації шляхів взаємодії з родиною вихованців. Це допоможе педагогам забезпечувати умови для росту життєвої компетенції дитини у відповідності з вимогами Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля». Доповідач зазначила, що успішне управління навчальним закладом та діяльністю його працівників залежить від правильної організації керівником роботи дошкільного навчального закладу, вимагає оперативності в розв׳язанні багатьох питань, творчого підходу до реалізації різноманітних завдань, які поставлені перед сучасним дошкільним закладом. Завідувачка підкреслила, що мета раціональної організації праці завідувача – підвищити її результативність, а досягти цієї мети можливо тільки за умови раціонального використання часу та умов праці. Підкреслила, що результат її роботи був би неможливий без злагодженої роботи колективу, сумлінного виконання посадових обов’язків кожного члену колективу, подякувала всім за відповідальність, працелюбність і підтримку, побажала всім натхнення і подальших успіхів у спільній праці. Пирогова О.В. підсумувала, що і надалі продовжуватиме працювати в такому режимі, намітила перспективи розвитку ДНЗ, накреслила конкретні завдання та потреби і зазначила, що щорічне звітування керівника навчального закладу дає змогу проаналізувати та виявити слабкі сторони його діяльності та вжити заходів, необхідних для поліпшення роботи ДНЗ в наступному році. ВИСТУПИЛИ: 1. Позичайло В.В., голова ради мікрорайону «Почапці», завідувач міського будинку культури, яка відзначила плідну співпрацю з ДНЗ, відмітила обсяг робіт завідувача за у 2016-2017 навчальному році, садок преображається з кожним роком, авторитет закладу серед мешканців мікрорайону зріс, подяка всім працівникам за відданість роботі, професіоналізм. 2. Дяченко Н. М., голова ПК, яка висловила вдячність завідувачу за компетентне, демократичне керівництво, за створення умов для роботи всіх працівників, зауважила на тому, що Оксана Вікторівна своєчасно надавала консультації та методичну допомогу і тільки завдяки її вмілому керуванню вдалося нашому дошкільному закладу бути на рівні інших. Подякувала за те, що в садочку панує доброзичлива атмосфера однодумців, завідувачка надихає всіх на плодотворну працю, має творчі таланти, господарський хист та керівницькі здібності. 3. Харченко Н.М., помічник вихователя, продовжила думку вихователя і сказала, що з кожним роком заклад вдосконалюється, видозмінюється в кращу сторону. Наталія Яківна загострила увагу присутніх на тому , що робота завувача ДНЗ дуже складна і відповідальна і Оксані Вікторівні як завідувачу малокомплектного садочка доводиться виконувати і поєднувати функції завгоспа, діловода, методиста, комірника та ін., але вона з усим справляється. Але велике навантаження лежить на кожному члені колективу. 4. Яворська К.А., член батьківського комітету , висловила велику вдячність завідувачці, яка очолює такий прекрасний колектив, за турботу т а піклування про дітей, зауважила, що завжди можна розраховувати на підтримку батьків. Наголосила, що протягом року багато зроблено: покращилося оснащення навчально-виховного процесу, всі батьки дуже задоволені садочком, особливо зазначають роботу вихователів, які тісно співпрацюють з ними, надають кваліфіковану допомогу. Подякувала кухарям, які смачно готують для дітей, а медсестра складає гарне меню. 5. Голуб О.П, сторож погодився з попередніми виступаючими, відмітив те, що поповнюється інструментами їхнє підсобне приміщення, територія садочка гарна, завдяки естетичному смаку Оксани Вікторівни, зроблені нові клумби, споруди, вона гарний дизайнер. Підсумував, що дуже задоволений виконувати розпорядження завідувача, адже результати вражають усіх. Подякував міській владі, відділу освіти за клопотання. 6. Ждан В.М., кухар ДНЗ, подякувала за ремонт умивальників, придбання на кухню холодильного обладнання та з іржостійкої сталі. Відмітила, що такого прогресу, як тепер, за останні роки не було. Побажала успіху і наснаги. 7. Таран І.В. , головний бухгалтер ДНЗ №7 висловила свої побажання подальшої плодотворної праці, відмітила, як завідуюча згуртувала колектив, який розуміє її з напівслова. Завідуюча дуже оперативно вирішує усі питання. 8. Ксьонз О.М. подякувала за придбання шлангу для поливу квітів на клумбі, яку вона впорядковує і доглядає , висловила пропозиції щодо подальших планів та побажала успіхів завідувачу. Вихователі ДНЗ №7 Коваль О.О., Дяченко Н.М. , помічник вихователя Харченко М.Є. , Петленко В.М., електромонтер ДНЗ та інші працівники у своїх виступах відзначали злагоджену роботу закладу, демократичний стиль керівництва завідувача, оперативне та грамотне вирішення адміністративно-господарських питань. Голова зборів довела до відома присутніх про те, що за результатами звітування завідувача збори повинні оцінити діяльність Пирогової О.В. шляхом таємного голосування. Дяченко Н.М. запропонувала провести голосування, в результаті якого встановлено, що в голосуванні взяли участь всі присутні . Загальними зборами в результаті голосування прийнято рішення: роботу завідувача ДНЗ №7 «Яблунька» вважати задовільною. ( Протоколи №1, №2, бюлетені додаються). Голова: __________ Дяченко Н.М. Секретар: __________ Харченко М.Є. ПРОТОКОЛ №1 засідання лічильної комісії по підрахунку голосів на звітуванні керівника ДНЗ №7 від 09.08.2017 Присутні: члени лічильної комісії в кількості 3-х осіб Порядок денний: 1. Про склад комісії, розподіл обов язків між членами лічильної комісії. СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів трудового колективу Дяченко Н.М. про завдання лічильної комісії по організації таємного голосування. Про кандидатуру на голову лічильної комісії. УХВАЛИЛИ: головою лічильної комісії обрати Коваль О.О.; членів Комісії залишити в кількості 2-х осіб: Таран І.В., Ксьонз О.М. Голова ліч. комісії Коваль О.О. Члени комісії Таран І.В. Ксьонз О.М. ПРОТОКОЛ №2 засідання лічильної комісії по підрахунку голосів на звітуванні керівника ДНЗ №7 від 09.08.2017 Присутні: члени лічильної комісії в кількості 3-х осіб 1. Про підведення підсумків таємного голосування присутніх та членів колективу. СЛУХАЛИ: Голову лічильної комісії Коваль О.О. про підсумки таємного голосування . Присутніх на загальних зборах трудового колективу – 15 Одержали бюлетенів для таємного голосування – 15 чол. При відкритті урни виявлено бюлетенів – 15. Всі бюлетені визнали дійсними. Встановлено, що діяльність керівника ДНЗ №7 «Яблунька» визнано задовільною – 5 осіб, відмінною, такою, яка заслуговує морального та матеріального заохочення – 10 осіб ПОСТАНОВИЛИ: Роботу завідувача у 2016-2017 навчальному році визнати задовільною. Голова ліч. комісії : Коваль О.О. Члени комісії : Таран І.В. Ксьонз О.М. Бюлетень таємного голосування 09.08.2017 року Потрібно поставити позначку напроти вибраної характеристики завідувача. Діяльність керівника ДНЗ №7 «Яблунька» Пирогової О.ВА. вважаю: Задовільною ____________ Відмінною, такою, що заслуговує морального та матеріального заохочення___________________ Незадовільною __________________ Мої пропозиції, побажання в подальшій роботі _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Бюлетень таємного голосування 09.08.2017 року Потрібно поставити позначку напроти вибраної характеристики завідувача. Діяльність керівника ДНЗ №7 «Яблунька» Пирогової О.ВА. вважаю: Задовільною ____________ Відмінною, такою, що заслуговує морального та матеріального заохочення___________________ Незадовільною __________________ Мої пропозиції, побажання в подальшій роботі ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Переглядів: 371 | Додав: яблунька | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]